Polityka prywatności

Polityka prywatności – keymedia.pl

Zaufanie osób, których dane osobowe przetwarzamy oraz przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczania, przekazywania i wykorzystania danych osobowych oraz poinformować do kogo można się zwrócić w kwestiach związanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma bullseye.pl Tomasz Moor z siedzibą we Wrocławiu, 52-311, przy ul. Ogórkowej 5B, NIP: 612-151-00-97, REGON: 020595621

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kontakt z Administratorem

Dane kontaktowe Administratora:
Bullseye.pl Tomasz Moor
ul. Ogórkowa 5B
52-311 Wrocław
Polska

Telefon: +48 663 966 556
E-mail iodo@keymedia.pl

Postanowienia ogólne

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

3. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

3.1.

Cel przetwarzania danych
Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. przygotowanie oferty).

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

3.2

Cel przetwarzania danych
Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości usług).

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”).

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

3.3

Cel przetwarzania danych
Prowadzenie marketingu bezpośredniego (kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi)).

Podstawa prawna przetwarzania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”).

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego.

3.4

Cel przetwarzania danych
Prowadzenie marketingu.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”).

Okres przechowywania
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.

3.5

Cel przetwarzania danych
Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

3.6

Cel przetwarzania danych
Prowadzenie czynności serwisowych.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) .

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

3.7

Cel przetwarzania danych
Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”).

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

3.8

Cel przetwarzania danych
Wyrażenie przez Klienta opinii.

Podstawa prawna przetwarzania
Art 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”).

Okres przechowywania
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

3.9

Cel przetwarzania danych
Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”)

Okres przechowywania
Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań oraz „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”.

3.10

Cel przetwarzania danych
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi).

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadniony interes administratora”) w związku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Okres przechowywania
• po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

• w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowodów księgowych (mogących zawierać dane osobowe), które przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”,

• przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną.

4. Odbiorcy danych

W celu realizacji umów oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania stron internetowych Administratora, korzysta on z usług podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, podmioty obsługujące płatności). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom:

4.1

Rodzaj Podmiotu
Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy).
Zakres
W zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji.

4.2

Rodzaj Podmiotu
Podmiotom obsługującym płatności kartami płatniczymi lub obsługującym płatności elektroniczne.
Zakres
W zakresie niezbędnym do obsługi tych płatności.

4.3

Rodzaj Podmiotu
Wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych (w tym podmiotom nabywającym wierzytelności).

Zakres
W zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.

4.4

Rodzaj Podmiotu
Podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznej udzielanej Administratorowi i dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu).

Zakres
Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.

4.5

Rodzaj Podmiotu
Dostawcom rozwiązań służącym wyrażaniu/publikowaniu opinii klientów.

Zakres
W zakresie niezbędnym do wyrażenia opinii.

4.6

Rodzaj Podmiotu
Dostawcom rozwiązań reklamowych, celem emisji reklam w ramach zasobów Dostawców

Zakres
W zakresie niezbędnym do emisji reklamy przez danego dostawcę.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. zobacz też punkt 9 Analiza internetowa.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne, aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu (np. wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies), Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na zasadach określonych w Rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji powyższych uprawnień należy złożyć wniosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora. Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do jego złożenia Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych

Korzystanie z usług Administratora i podanie mu danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, jest jednak zobowiązana do ich podania w związku z:

• zawieraniem umowy z Administratorem – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania wymaganych danych, jeżeli chce zawrzeć umowę z Administratorem. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy jest zakomunikowany osobie, której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

• realizacją ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym przypadku podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z przepisów nakładających na Administratora obowiązki przetwarzania danych osobowych (np. w związku z obowiązkiem wystawiania, gromadzenia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych). Niepodanie tych danych uniemożliwi Administratorowi wykonanie wskazanych obowiązków czego konsekwencją będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8. Wykorzystanie danych w celach reklamowych

8.1 Newsletter

Newsletter jest wysyłany tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kliknięcie podanego w każdym newsletterze linku z rezygnacją lub poprzez kontakt z Administratorem na adres podany powyżej.

8.2 Reklama banerowa

Reklama banerowa to reklama, która po kliknięciu przenosi Użytkownika na inną stronę. W ramach reklamy banerowej przedstawiane są na przykład Użytkownikowi produkty, którymi interesował się, które oglądał lub produkty podobne. Możemy też przedstawiać reklamy naszych partnerów.

Reklama banerowa wykorzystuje pliki cookie lub piksele. Bezpośrednie Informacje o Użytkowniku nie są zapisywane. Wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Dodatkowe informacje na temat plików cookie, pikseli i retargetingu/remarketingu podano poniżej.

8.3 Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających strony Administratora, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

8.4 Onsite Targeting

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest osiągnięcie jak najwyższej satysfakcji Użytkowników.

8.5 Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamowych.

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (w zakresie produktów: Google Analytics – statystyki stron, oraz Google Adwords). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl

oraz z usługi

• Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

8.6 Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednocześnie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

9. Analityka Internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe.

Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

W celu uniemożliwienia przesyłania danych, wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (w tym z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące dostępne pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

10. Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany),.

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne.

12. Bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo transmisji danych

Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Administrator wprowadził środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych przed utratą, modyfikacją, zniszczeniem, kradzieżą, ujawnieniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.

13. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.